Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις για τη χρήση της πλατφόρμας Jinius από εσάς

Καλώς ήλθατε στην Jinius, μια τεχνολογική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud-based) με επίκεντρο τον πελάτη η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών τρόπου ζωής (lifestyle) για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων και των πολιτών (η Πλατφόρμα).

Το έγγραφο αυτό (η Κύρια Συμφωνία), συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων του, όπου εφαρμόζεται, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Πλατφόρμας (συνολικά οι Όροι και Προϋποθέσεις) και αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ σας, ήτοι του πελάτη της Πλατφόρμας (ο Πελάτης, εσείς) και της Jinius Limited (η Jinius, εμείς, εμάς).

Η Jinius αποτελεί μέρος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, ήτοι του ομίλου που αποτελείται από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, τις θυγατρικές της εταιρείες, την τελική μητρική εταιρεία και όλες τις θυγατρικές εταιρείες της τελικής μητρικής εταιρείας της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Οι όροι «μητρική εταιρεία» και «θυγατρική εταιρεία» θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Εταιρειών Νόμο, ΚΕΦ 113 της Κύπρου, όπως ο νόμος αυτός μπορεί να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθότι η σελίδα αυτή περιέχει τους όρους που εφαρμόζονται στην πρόσβαση και τη χρήση της Πλατφόρμας από τον Πελάτη, καθώς και οποιωνδήποτε διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών, ιστοσελίδων και σελίδων που σχετίζονται με αυτή και διατίθενται από εμάς (οι Υπηρεσίες). Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, ο Πελάτης δηλώνει ότι συμφωνεί να δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Μία από αυτές τις Υπηρεσίες είναι η προσφορά προϊόντων, τα οποία είναι καταχωρημένα προς πώληση από έναν Χρήστη, μέσω του marketplace της Jinius (τα Προϊόντα).

Οποιεσδήποτε εφαρμογές, ιστοσελίδες και σελίδες τρίτων που διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο όρος Εφαρμοστέο Δίκαιο σημαίνει τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κώδικες, κανονισμούς, επίσημες κανονιστικές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα που εκδίδονται από μια ρυθμιστική αρχή, νομοθέτη ή άλλη δημόσια αρχή, που είναι δεσμευτικοί και ισχύουν από καιρό σε καιρό (οι οποίοι τυγχάνουν ερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες και κώδικες πρακτικής που εκδίδονται ή εγκρίνονται από μια ρυθμιστική αρχή ή άλλο δημόσιο φορέα) και οι οποίοι εφαρμόζονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος και σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας στο hey@jinius.com.cy

 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

  1. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
  2. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, δυνατόν να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας μέσω ενός από τα υποδεικνυόμενα μέσα.
  3. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός θα συνδεθεί με μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Είστε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, είναι σωστές και πλήρεις και να διατηρείτε τις πληροφορίες σας ενημερωμένες στον λογαριασμό σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στη Σελίδα Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.
  5. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή ή στην κινητή εφαρμογή σας. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως στο hey@jinius.com.cy εάν έχετε λόγους να υποψιάζεστε ότι η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί.
  6. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο, συμφωνείτε να αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας, συμπεριλαμβανομένων ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης σας. Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δυνάμει ή μέσω του λογαριασμού σας θα θεωρούνται δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από εσάς, εκτός εάν μας ειδοποιήσετε αμέσως στο hey@jinius.com.cy ότι πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει αποκτήσει τον κωδικό πρόσβασης σας ή με άλλο τρόπο έχει πρόσβαση ή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
 2. ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

  1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος:

   (α) προκαλεί, ή είναι πιθανό να προκαλέσει τη διακοπή, βλάβη ή περιορισμό σε οποιασδήποτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο,

   (β) παραβιάζει οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο,

   (γ) ενθαρρύνει, προωθεί, διευκολύνει ή καθοδηγεί άλλους να εμπλακούν σε βία, ρατσισμό, οικονομική εκμετάλλευση εγκλήματος ή άλλη παράνομη δραστηριότητα,

   (δ) παραποιεί την ταυτότητα σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα,

   (ε) παραβιάζει ή βλάπτει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτου της Jinius ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους,

   (στ) βλάπτει, διακόπτει ή εμπλέκεται με άλλο τρόπο σε μια δραστηριότητα που υποβαθμίζει τις Υπηρεσίες,

   (ζ) τροποποιεί, μεταφράζει, προσαρμόζει, επεξεργάζεται, αντιγράφει, απομεταγλωττίζει, αποσυναρμολογεί ή αναστρέφει μηχανικά οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιείται ή παρέχεται από εμάς σε σχέση με τις Υπηρεσίες,

   (η) μεταδίδει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("spam"), βομβαρδισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλαστογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

   (θ) προκαλεί οποιουδήποτε είδους επίθεση δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (denial of service - DOS), ανίχνευσης εξωτερικών δικτύων και σκόπιμης υπερφόρτωσης άλλων δικτύων,

   (ι) συλλέγει, πωλεί ή επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη ρητή άδεια του ατόμου,

   (κ) περιλαμβάνει τη διανομή ψευδούς, ανακριβούς, παραπλανητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, απειλητικού, άσεμνου, προσβλητικού, σεξουαλικού, επιβλαβούς για ανηλίκους ή άλλως ακατάλληλου περιεχομένου,

   (λ) περιέχει πληροφορίες που εισάγουν διακρίσεις ή προωθούν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας, ή

   (μ) παρεμβαίνει στη δυνατότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.

  2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας ή να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε περιεχόμενο εάν παραβιάζετε το Εφαρμοστέο Δίκαιο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, οδηγίες ή πολιτικές.
 3. JINIUS ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΡΟΛΟΙ

  1. Μέσω της Πλατφόρμας, επιτρέπουμε σε ορισμένους τρίτους με τους οποίους έχουμε συμβατικές διευθετήσεις ( Χρήστες ή Συνεργάτες) να προσφέρουν τα Προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, αυτό υποδεικνύεται στην αντίστοιχη σελίδα λεπτομερειών του Προϊόντος. Αν και προσφέρουμε την Πλατφόρμα στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, δεν συμμετέχουμε στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ σας και του Χρήστη ή του Συνεργάτη. Δεν έχουμε σε καμία χρονική στιγμή στην κατοχή μας τέτοια Προϊόντα και υπηρεσίες.
  2. Οποιαδήποτε σύμβαση για την παροχή Προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από έναν Χρήστη ή Συνεργάτη είναι απευθείας ανάμεσα σας και του εν λόγω Χρήστη ή Συνεργάτη. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτή (π.χ., σχετικά με την παράδοση Προϊόντων και υπηρεσιών, επιστροφές χρημάτων κ.λπ.) και, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στο παρόν, δεν είμαστε ο αντιπρόσωπος του Χρήστη ή του Συνεργάτη.
  3. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οι Χρήστες ή οι Συνεργάτες που βρίσκονται στην Πλατφόρμα θεωρούνται ότι είναι έμποροι. Η ιδιοκτησία και ο κίνδυνος απώλειας του Προϊόντος που παραγγέλθηκε παραμένουν στον Χρήστη ή στον Συνεργάτη μέχρις ότου να ολοκληρωθεί η παράδοση στον Πελάτη.
  4. Ο Χρήστης ή ο Συνεργάτης είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την παροχή των Προϊόντων και των υπηρεσιών του και για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων από τους πελάτες ή για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που προκύπτει από ή σε σχέση με τη σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του Χρήστη ή του Συνεργάτη.
  5. Όλα τα ερωτήματα σχετικά με την παραγγελία Προϊόντων πρέπει να απευθύνονται στον Χρήστη ή στον Συνεργάτη μέσω της Πλατφόρμας.
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

  1. Εάν αγοράσετε ένα Προϊόν ή μια υπηρεσία από επαγγελματία έμπορο, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2011/83 της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών, σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο, δυνατόν να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς λόγο εντός 14 ημερών:

   (α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ή

   (β) από την ημέρα που θα λάβετε το Προϊόν, ή

   (γ) στην περίπτωση παραγγελίας πολλαπλών Προϊόντων σε μία παραγγελία και παράδοσης τους ξεχωριστά, από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το Προϊόν, ή

   (δ) σε περίπτωση παράδοσης ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε την τελευταία παρτίδα ή τεμάχιο Προϊόντος, ή

   (ε) στην περίπτωση συμβάσεων για τακτική παράδοση αγαθών κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου, από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το πρώτο Προϊόν.

  2. Σε περίπτωση παραγγελίας Προϊόντων, το Προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον Χρήστη ή στον Συνεργάτη, ενώ τα έξοδα αυτής της επιστροφής θα βαρύνουν τον Πελάτη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πλατφόρμα.
  3. Οφείλετε να ενημερώσετε τον Χρήστη ή τον Συνεργάτη για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της πιο πάνω περιόδου 14 ημερών μέσω της Πλατφόρμας. Οφείλετε να επιστρέψετε το Προϊόν στον Χρήστη ή στον Συνεργάτη ή να το παραδώσετε σε ένα πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από τον Χρήστη ή τον Συνεργάτη για να παραλάβει το Προϊόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε την απόφαση σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.
  4. Θα αποζημιωθείτε από τον Χρήστη ή τον Συνεργάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εκτός εάν ορίζεται στη ρήτρα αυτή, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Χρήστης ή ο Συνεργάτης έλαβε την ειδοποίηση σας σχετικά με την ακύρωση της παραγγελίας. Για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων, θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήσατε ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής. Ο Χρήστης ή ο Συνεργάτης μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου να λάβει πίσω το Προϊόν ή μέχρις ότου να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει πίσω το Προϊόν, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα.
  5. Ο Πελάτης ευθύνεται μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών εκτός στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
  6. Η Jinius δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που σχετίζονται με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
 5. ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Δυνατόν να ισχύουν για εσάς συγκεκριμένες υποχρεώσεις πληρωμής στην Πλατφόρμα.
  2. Η Πλατφόρμα χρησιμοποιεί έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και δυνατόν να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε συναλλαγές χρησιμοποιώντας το σύστημα ολοκλήρωσης αγοράς του εν λόγω τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ανάμεσα σε εσάς και τον Χρήστη ή τον Συνεργάτη. Θα ενημερωθείτε ποιες κάρτες πληρωμής ή εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής γίνονται αποδεκτές στην Πλατφόρμα όταν απαιτείται η πληρωμή.
  3. Αν υπάρχει πρόβλημα με τη χρέωση του επιλεγμένου τρόπου πληρωμής, δυνατόν να χρεώσουμε οποιονδήποτε άλλο έγκυρο τρόπο πληρωμής που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας. Η διαχείριση των επιλογών σας σχετικά με την πληρωμή μπορεί να γίνει στην Πλατφόρμα. Εάν δεν μπορεί να χρεωθεί άλλη έγκυρη μέθοδος πληρωμής, οι προβλεπόμενες Υπηρεσίες που υπόκεινται στην πληρωμή θα ακυρωθούν.
 6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  1. Κατέχουμε, ή είμαστε ο κάτοχος της άδειας χρήσης κάθε δικαιώματος, τίτλου και συμφέροντος όσον αφορά ολόκληρο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών. Ολόκληρο το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών ενσωματώνει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυγχάνουν προστασίας από νομοθεσίες περί διεθνών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημιουργού και δικαιωμάτων βάσης δεδομένων. Όλοι οι τίτλοι, η ιδιοκτησία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών παραμένουν δική μας ιδιοκτησία, ιδιοκτησία των συνδεδεμένων μας εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων μας, ανάλογα με την περίπτωση.
  2. Εκτός στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή εγκρίνεται γραπτώς από εμάς, δεν επιτρέπεται (i) να εξαγάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιήσετε τμήματα του περιεχομένου των Υπηρεσιών, (ii) να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξαγάγετε για σκοπούς επαναχρησιμοποίησης σημαντικά μέρη του περιεχομένου των Υπηρεσιών, ή (iii) να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε τη δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα των Υπηρεσιών μας (π.χ. τιμές και καταχωρίσεις).
  3. Το όνομα «Jinius» και όλα τα σχετικά εικονίδια και λογότυπα αποτελούν εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικές μορφές παρουσίασης που μας ανήκουν. Τα εμπορικά μας σήματα και η εμπορική μορφή παρουσίασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι δική μας, με οποιονδήποτε τρόπο που πιθανό να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των πελατών ή τρίτων ή να μας υποτιμήσει ή να μας δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που δεν μας ανήκουν και εμφανίζονται στις Υπηρεσίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι δυνατόν να συνδέονται ή να μην συνδέονται με εμάς.
  4. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα, το λογότυπο, τα εμπορικά σήματα ή τις εμπορικές ονομασίες της Jinius, να αναφέρεστε στην Jinius σε οποιαδήποτε δημοσίευση για σκοπούς δημοσιότητας, διαφημιστικό υλικό, λίστα πελατών ή συνεργατών, διαφήμιση ή μάρκετινγκ ή προσπάθεια δημιουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, γραπτή ή προφορική, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Jinius.
 7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  1. Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε υποβάλλοντας την καταγγελία σας στην ηλεκτρονική Σελίδα Επικοινωνίας μας και θα σας απαντήσουμε. Η φόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά όλων των τύπων αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αξιώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμβουλευτείτε στην σχετική Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων.
  2. Μετά από τη λήψη μιας καταγγελίας, δυνατόν να λάβουμε ορισμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης πληροφοριών ή ενός στοιχείου και του τερματισμού ή της αναστολής των λογαριασμών των παραβατών υπό κατάλληλες περιστάσεις. Όλες οι ενέργειες αυτές λαμβάνονται χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, ένδικων μέσων ή υπεράσπισης, τα οποία επιφυλάσσονται ρητά. Στο πλαίσιο αυτό, δυνατόν να προωθήσουμε την καταγγελία στα μέρη που εμπλέκονται στην παροχή της φερόμενης πράξης παραβίασης. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Jinius για όλες τις αξιώσεις που εγείρονται από τρίτους εναντίον της Jinius οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με την υποβολή μιας καταγγελίας.
 8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. Οι πελάτες μπορούν να δημοσιεύουν κριτικές, σχόλια και άλλο περιεχόμενο, εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, άσεμνο, καταχρηστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλως βλάπτει τρίτους ή είναι αμφισβητήσιμο και δεν αποτελείται από ή περιέχει ιούς λογισμικού, πολιτικές εκστρατείες, εμπορική άγρα πελατών, αλυσιδωτές επιστολές, μαζικές αποστολές ή οποιαδήποτε μορφή "spam". Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να παραπλανάτε με άλλο τρόπο ως προς την προέλευση μιας επικοινωνίας ή άλλου περιεχομένου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε τέτοιο περιεχόμενο.
  2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, εάν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο ή υποβάλλετε υλικό, μας παρέχετε ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, διαρκές (ή για τη διάρκεια ισχύος οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων επί των πληροφοριών αυτών), αμετάκλητο, δωρεάν και υποαδειοδοτούμενο δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής, τροποποίησης και δημιουργίας παράγωγων έργων από τις πληροφορίες, και μας εξουσιοδοτείτε να ασκήσουμε οποιοδήποτε και όλα τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, τη δημοσιότητα, τη βάση δεδομένων ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε στις πληροφορίες ή/και στο περιεχόμενο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο, παραιτείστε από τα ηθικά σας δικαιώματα στις εν λόγω πληροφορίες και υπόσχεστε να μην διεκδικήσετε τα εν λόγω δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε επί των εν λόγω πληροφοριών εναντίον μας, των υποαδειούχων μας ή των εκδοχέων μας.
  3. Συμφωνείτε να προβείτε σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα που έχετε παραχωρήσει στην Jinius, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης πράξεων και εγγράφων, κατόπιν αιτήματος μας.
  4. Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, θα προτείνουμε εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, θα καθορίσουμε τις προτιμήσεις σας και θα εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας.
  5. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα και άλλες επικοινωνίες από τον υπολογιστή ή από την κινητή σας συσκευή προς εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω γραπτών μηνυμάτων, ειδοποιήσεων προώθησης εντός της εφαρμογής ή μέσω της δημοσίευσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνιών στην Πλατφόρμα ή μέσω των Υπηρεσιών. Για συμβατικούς σκοπούς, δίνεται τη συγκατάθεση σας για να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς με ηλεκτρονικά μέσα και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω επικοινωνίες πρέπει να είναι γραπτές, εκτός εάν το Εφαρμοστέο Δίκαιο απαιτεί μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας άλλης μορφής.
  6. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους μέσω των Υπηρεσιών είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Δεν φέρουμε ευθύνη να εξετάσουμε ούτε να εγγυηθούμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο που παρέχεται.
  7. Οι υπερσύνδεσμοι που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών και κατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοσελίδες ή σελίδες εφαρμογών τρίτων δεν συνεπάγονται την ευθύνη εκ μέρους μας όσον αφορά το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή σελίδων εφαρμογών. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή σελίδας εφαρμογής ενός τρίτου το οποίο παραμένει εντελώς ανεξάρτητο από εμάς. Η ύπαρξη ενός συνδέσμου μεταξύ μιας ιστοσελίδας ή μιας σελίδας εφαρμογής που διαχειριζόμαστε και της ιστοσελίδας ή της σελίδας εφαρμογής ενός τρίτου δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή της σελίδας εφαρμογής του εν λόγω τρίτου και, ειδικότερα, την πιθανή χρήση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα ή τη σελίδα εφαρμογής του εν λόγω τρίτου. Ο Πελάτης θα φέρει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή της σελίδας εφαρμογής του εν λόγω τρίτου και ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης του τρίτου.
 9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

  1. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

   (α) κατέχετε ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου που δημοσιεύετε,

   (β) το περιεχόμενο αυτό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Jinius ή οποιουδήποτε τρίτου,

   (γ) δεν θα ανεβάσετε οποιεσδήποτε φωτογραφίες που περιέχουν εμπορική επωνυμία, και

   (δ) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του περιεχομένου ή του υλικού:

   (i) το περιεχόμενο και το υλικό είναι ακριβή, και

   (ii) η χρήση του περιεχομένου και του υλικού που παρέχετε δεν παραβιάζει τις ισχύουσες πολιτικές ή οδηγίες της Jinius και δεν θα προκαλέσει βλάβη σε κανένα πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης το περιεχόμενο ή το υλικό να μην είναι δυσφημιστικό).

 10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλες τις αξιώσεις που εγείρονται από τρίτους εναντίον μας οι οποίες προκύπτουν από ή σε σχέση με το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχετε, εκτός στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από την αποτυχία μας να αφαιρέσουμε σωστά το περιεχόμενο όταν ειδοποιούμαστε για την παράνομη φύση του περιεχομένου που προκύπτει από, ή λόγω, ή που προέρχεται από το περιεχόμενο που μας έχετε κοινοποιήσει.

 11. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

  1. Εκτός από οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας, εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε Εφαρμοστέο Δίκαιο, μπορούμε:

   (α) να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε αμέσως τον λογαριασμό σας και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, εάν παραβιάζετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή παραβιάζετε το Εφαρμοστέο Δίκαιο κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ή

   (β) να επιβάλουμε άλλους περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, όπως εύλογα θεωρούμε κατάλληλο υπό το πρίσμα των περιστάσεων.

  2. Δυνατόν να συνεργαστούμε πλήρως με κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου ή/και τρίτους που έχουν υποστεί βλάβη (όπως Συνεργάτες) κατά τη διερεύνηση οποιωνδήποτε ύποπτων ποινικών ή αστικών αδικημάτων. Στον βαθμό που επιτρέπεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο, δυνατόν να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή/και τις πληροφορίες σας σχετικά με τον λογαριασμό, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητές σας, εάν ζητηθεί από μια κυβερνητική αρχή, φορέα επιβολής του νόμου ή τρίτο που έχει υποστεί βλάβη ή ως αποτέλεσμα νομικής διαδικασίας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια αποκάλυψη.
 12. ΕΥΘΥΝΗ

  Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες αδιάλειπτα και ότι θα διαβιβάζονται χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου, αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί. Επιπλέον, η πρόσβαση σας στις Υπηρεσίες μπορεί περιστασιακά να ανασταλεί ή να περιοριστεί ώστε να είναι δυνατές οι επισκευές, η συντήρηση ή η εισαγωγή νέων διευκολύνσεων ή υπηρεσιών. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας αναστολής ή περιορισμού. Θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη δέουσα επιμέλεια ούτως ώστε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες προς εσάς. Διαφορετικά, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή δηλώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

  Περαιτέρω, θα φέρουμε ευθύνη για την αμελή παραβίαση ουσιωδών υποχρεώσεων. Ουσιώδεις είναι οι υποχρεώσεις που η παραβίαση των οποίων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του συμβατικού σκοπού ή η εκτέλεση των οποίων επιτρέπει την εκπλήρωση της σύμβασης και την οποία εμπιστεύεστε. Σε αυτή την περίπτωση, θα φέρουμε ευθύνη μόνο για προβλέψιμες ζημίες που είναι συνήθεις σε σχέση με τη σύμβαση. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για την αμελή παραβίαση οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων εκτός από αυτές που αναφέρονται στις προηγούμενες προτάσεις.

  Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης δεν εφαρμόζονται στην πρόκληση βλάβης λόγω τραυματισμού ζωής, σώματος ή υγείας, σε ελάττωμα κατόπιν παροχής εγγύησης όσον αφορά την κατάσταση του προϊόντος ή σε ελαττώματα τα οποία είναι κρυμμένα με δόλιο τρόπο.

  Στο βαθμό που η ευθύνη της Jinius αποκλείεται ή περιορίζεται, ο εν λόγω αποκλεισμός ή περιορισμός θα εφαρμόζεται επίσης στους υπαλλήλους, στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εντεταλμένους αντιπροσώπους της Jinius.

  Η Jinius δεν μπορεί να ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που σχετίζονται με την παραγγελία ή τις πωλήσεις Προϊόντων στην Πλατφόρμα.

 13. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». ΟΥΤΕ Η JINIUS ΟΥΤΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: (i) ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, (ii) ΟΤΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ, ΕΓΚΑΙΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΙ (iii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η JINIUS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

 14. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στις Υπηρεσίες, στις πολιτικές και στους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς θα θεωρείται αποδοχή των προσαρμοσμένων πολιτικών και Όρων και Προϋποθέσεων. Θα υπόκεισθε στις πολιτικές και στους Όρους και Προϋποθέσεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θεωρηθεί ανίσχυρος, άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο, ο εν λόγω όρος θα θεωρείται ότι υπόκειται σε διαχωρισμό και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων.

 15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  Ο Πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση.

  Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, να εκχωρήσουμε ή να ανανεώσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση δυνάμει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ανά πάσα στιγμή και χωρίς την συγκατάθεση του Πελάτη και εφόσον επιτρέπεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του Πελάτη να τερματίσει τον λογαριασμό του σύμφωνα με τη Ρήτρα 16 (Τερματισμός και Αναστολή).

   

 16. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

  Με την επιφύλαξη της ρήτρας 11 ( Παραβιάσεις), μπορούμε να τερματίσουμε τη συμφωνία μας με τον Πελάτη και να κλείσουμε τον λογαριασμό του Πελάτη ή οποιαδήποτε υπηρεσία σχετίζεται με αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, δίνοντας στον Πελάτη προειδοποίηση τουλάχιστον δύο (2) μηνών πριν το πράξουμε.

  Ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και να κλείσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή, δίνοντας προειδοποίηση ενός (1) μηνός μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hey@jinius.com.cy με το σχετικό αίτημα.

  Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών μετά τη λήξη της συμφωνίας του μαζί μας.

  Μπορούμε να αρνηθούμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό του Πελάτη ή στις Υπηρεσίες με άμεση ισχύ εάν υποπτευόμαστε εύλογα ότι:

  (α) ο Πελάτης έχει προβεί σε ψευδείς παραστάσεις στις πληροφορίες του λογαριασμού του, ή

  (β) ο Πελάτης έχει ενεργήσει με δόλο, ή

  (γ) η χρήση του λογαριασμού του Πελάτη παραβιάζει τη Ρήτρα 2 ( Αποδεκτή Χρήση), ή

  (δ) ο Πελάτης παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, κατευθυντήριες γραμμές ή πολιτικές, ή

  (ε) η ασφάλεια του λογαριασμού του Πελάτη έχει παραβιαστεί.

  Μετά τον τερματισμό της συμφωνίας μας με τον Πελάτη και το κλείσιμο του λογαριασμού του Πελάτη ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που σχετίζεται με αυτόν, δυνατόν να διατηρήσουμε έγγραφα και υλικό που περιέχουν, αντικατοπτρίζουν, ενσωματώνουν ή βασίζονται στα δεδομένα του Πελάτη, στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο ή οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή, για τουλάχιστον 5 χρόνια από τον τερματισμό της συμφωνίας μας με τον Πελάτη.

  Οποιοσδήποτε τερματισμός δεν θα θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε μέρους σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη αξίωση ή παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις που, από τη φύση τους, προορίζονται να παραμείνουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υποχρεώσεων πληρωμής ή εξυπηρέτησης πελατών, θα παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

 17. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

  Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί παράνομη, άκυρη, ανίσχυρη ή άλλως ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη ως αποτέλεσμα της αλλαγής της νομοθεσίας, η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεάζεται από το γεγονός αυτό.

 18. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

  Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτημένο μας αντιπρόσωπο.

 19. ΠΑΙΔΙΑ

  Δεν πωλούμε προϊόντα για αγορά από παιδιά, ήτοι, άτομα που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Πωλούμε παιδικά προϊόντα για αγορά από ενήλικες.

 20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  JINIUS LTD
  51 Stasinou Street, 2002, Nicosia, Cyprus
  T: +357 22363300
  E: hey@jinius.com.cy

  Για οποιαδήποτε παράπονα, σχόλια ή εισηγήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας δυνάμει του παρόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hey@jinius.com.cy.

 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  1. Οποιαδήποτε διαφορά, αξίωση ή διαμάχη που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα διέπεται και ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  2. Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αξίωσης ή διαμάχης που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
    
 22. PROMO ΚΩΔΙΚΟΙ

  Χρησιμοποιώντας ένα promo κωδικό, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις promo κωδικών. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, αποφύγετε τη χρήση του promo κωδικού.

  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις promo κωδικών, οι Όροι και Προϋποθέσεις promo κωδικών θα διαβάζονται σε συνδυασμό και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων για τη χρήση της Πλατφόρμας Jinius από εσάς. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των Όρων & Προϋποθέσεων για τη χρήση της Πλατφόρμας Jinius από εσάς και αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων promo κωδικών, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν σε σχέση με το αντικείμενό τους.

  1. Οι promo κωδικοί ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου Jinius Marketplace;.
  2. Κάθε promo κωδικός μπορεί να έχει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτόν, οι οποίοι θα καθορίζονται στον ίδιο τον κωδικό κατά τη δημοσίευση του ή στη σχετική προωθητική ενέργεια.
  3. Οι promo κωδικοί ισχύουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο κατά τη δημοσίευση τους. Οι promo κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στον promo κωδικό ή στους όρους της σχετικής προωθητικής ενέργειας. Οι promo κωδικοί που έχουν λήξει δεν θα μπορούν να εξαργυρωθούν.
  4. Εάν τα κατάλληλα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι σας δεν αγοραστούν όταν ισχύει ο promo κωδικός, η έκπτωση δεν θα ισχύει και η τελική τιμή θα τροποποιηθεί ανάλογα.
  5. Κάθε promo κωδικός δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές εκτός εάν αναφέρεται ρητά κατά τη δημοσίευση του.
  6. Η έκπτωση που παρέχεται μέσω του κωδικού ενδέχεται να μην ισχύει για ορισμένα προϊόντα ή κατηγορίες όπως καθορίζεται από το Jinius Marketplace και θα προσδιορίζεται στον promo κωδικό ή στους όρους της σχετικής προωθητικής ενέργειας.
  7. Για να εξαργυρώσετε έναν promo κωδικό, ο promo κωδικός πρέπει να εισαχθεί στο καλάθι σας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Μόλις εφαρμοστεί, η έκπτωση θα αντικατοπτρίζεται στην τελική τιμή του καλαθιού σας.
  8. Οι promo κωδικοί δεν είναι μεταβιβάσιμοι και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νομίσματος.
  9. Κάθε promo κωδικός περιορίζεται σε μία χρήση ανά πελάτη/λογαριασμό, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους της σχετικής προωθητικής ενέργειας.
  10. Εάν οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αγοράστηκαν με promo κωδικό επιστραφεί, η έκπτωση ή η αξία του promo κωδικού θα αφαιρεθεί από την πίστωση επιστροφής.
  11. Εάν μια παραγγελία που έγινε με χρήση promo κωδικού ακυρωθεί ή επιστραφεί το ποσό του promo κωδικού, το ποσό του promo κωδικού δεν θα επιστραφεί εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο.
  12. Οι ισχύουσες χρεώσεις αποστολής και διεκπεραίωσης ισχύουν για όλα τα προϊόντα.
  13. Ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει τυχόν ισχύοντα φόρο σε πωλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του promo κωδικού.
  14. Οι promo κωδικοί θα θεωρούνται αυτόματα άκυροι εάν διαπιστωθεί ότι περιορίζονται ή απαγορεύονται από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία.
  15. Η Jinius διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τους promo κωδικούς ή τη σχετική προωθητική ενέργεια ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μόλις πραγματοποιηθεί μια τροποποίηση ή ακύρωση, θα ειδοποιηθείτε κατάλληλα από τη Jinius στο βαθμό που θα επηρεαστείτε από μια τέτοια τροποποίηση ή ακύρωση.
  16. Η Jinius διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία φαίνεται να είναι δόλια ή να παραβιάζει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
  17. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Jinius δεν προβαίνει σε δηλώσεις και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τους promo κωδικούς.
  18. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Jinius δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από την αποδοχή ή/και τη χρήση του promo κωδικού.
  19. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δικαιώματα και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Jinius 
  20. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  21. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις promo κωδικών θα διαβάζονται σε συνδυασμό με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις κάθε προωθητικής ενέργειας που βρίσκονται στην ενότητα Προωθητικές Εκστρατείες.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους promo κωδικούς, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Jinius στη διεύθυνση hey@jinius.com.cy.